Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Algemeen
  2. Prijzen
  3. Prijswijzigingen
  4. Betalingsmogelijkheden
  5. Verzending / Levering
  6. Levering van software
  7. Levering van diensten / support
  8. Geheimhouding
  9. Intellectuele eigendomsrechten
  10. Leverings-, betaal- en protesttermijnen
  11. Teruggave
 2. Hosting & Domeinregistratie
  1. Domeinregistratie
  2. Contractduur / Verlenging
  3. Opzegging
  4. Beschikbaarheid
  5. Verantwoordelijkheid en gedragsregels
  6. Fair-Use policy
  7. Schending
 3. Gebruiksvoorwaarden
  1. Gebruik webpagina
  2. Informatieverstrekking / Nieuwsbrief
  3. Aansprakelijkheid
  4. Wijzigingen
  5. Toepasselijk recht en geschillen

Laatste aanpassing: 9 april 2016


Algemeen

Scorpion Computers & Software is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Scorpion Computers & Software van een bestelling/opdracht van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Scorpion Computers & Software. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Prijzen

Prijzen die door Scorpion Computers & Software in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Scorpion Computers & Software meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen (maandag tot en met vrijdag), exclusief feestdagen.

Prijswijzigingen

Scorpion Computers & Software kan de prijzen aan het begin van de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingtermijn van tenminste één maand wijzigen. Indien de cliënt binnen een door Scorpion Computers & Software gestelde redelijke termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, geldt de wijziging als zijnde geaccepteerd. In haar wijzigingsaankondiging wijst Scorpion Computers & Software de cliënt erop, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.

Betalingsmogelijkheden

 • Factuur:

Na ontvangst van de factuur, dient het bedrag binnen de daarvoor gestelde betalingtermijn op de aangegeven bankrekening te zijn ontvangen. Betaling per factuur kan alleen indien hier, voorgaande aan de uiteindelijke bestelling, duidelijke afspraken over zijn gemaakt tussen Scorpion Computers & Software en diegene die het product gaat afnemen.

 • Betaling vooraf:

Verzending c.q. levering geschiedt, zodra het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening is bijgeschreven, of anders is voldaan.

Verzending / Levering

De verzending/levering geschiedt uiterlijk binnen 5 werkdagen die volgen op de betaling mits duidelijk vooraf is aangegeven dat hiervan wordt afgeweken (voor zover beschikbaar, niet bij vooruitbetaling). Voor maatwerkproducten geldt dat deze op een vooraf gestelde datum worden uitgeleverd.

Verzending c.q. levering geschiedt te allen tijde, zodra het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening is bijgeschreven of anders is voldaan, mits hiervoor andere individuele afspraken zijn gemaakt. Voor abonnementen geldt dat de geleverde service kan worden stopgezet mits facturen niet op tijd worden voldaan.

Levering van software

De opdrachtgever erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Scorpion Computers & Software voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Scorpion Computers & Software wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever in licentie wordt gegeven, zullen door de opdrachtgever worden nageleefd. De opdrachtgevererkent de software enkel voor zijn eigen gebruik in te zetten. Geen gebruik is toegestaan door derden. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Scorpion Computers & Software leiden. Geen enkele overeenkomst met Scorpion Computers & Software brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Scorpion Computers & Software of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Levering van diensten / support

Wanneer de opdrachtgever een aanvraag tot support indiend dan zal door Scorpion Computer & Software allereerst worden onderzocht of zij in staat is om geheel of gedeeltelijk aan deze aanvraag te voldoen. Wanneer het support betreft aan een website dan dient deze (en tevens eventuele uitbreidingen) te zijn geupdate naar de laatste versie. Indien de opdrachtgever een beheerscontract heeft afgesloten met Scorpion Computers & Software zijn wij verantwoordelijk voor de updates. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan zullen kosten voor het updaten aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Geheimhouding

Scorpion Computers & Software dient van zijn opdrachtgevers te weten, of behoort te weten of vermoeden welke gegevens een geheim of vertrouwelijk karakter hebben, zoals maar niet uitsluitend informatie betreffende de organisatie, bedrijfsvoering, financiële en technische zaken, inhoud, oorsprong en bestemming van transacties. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld, op passende wijze beveiligd en niet aan derden bekend worden gemaakt. Tevens zullen wij dit opleggen aan onze medewerkers en/of partijen die wij inzetten voor eventuele werkzaamheden aan producten van onze opdrachtgevers. Deze geheimhoudingsverplichting zullen wij hanteren tot 3 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie die:

 • onderdeel is (geworden) van het publieke domein;
 • rechtmatig is verkregen van een derde die niet gebonden is door een soortgelijke geheimhoudingsverplichting;
 • met toestemming van de andere partij is vrijgegeven;
 • op grond van wet- of regelgeving of op last van een bevoegde autoriteit door Partij verplicht verstrekt dient te worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Scorpion Computers & Software geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Scorpion Computers & Software , mag de opdrachtgever geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Scorpion Computers & Software opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Scorpion Computers & Software en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum (mits expliciet anders aangegeven op de factuur). Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de opdrachtgever geeft Scorpion Computers & Software tevens het recht om een administratiekost van € 250,- aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens € 500,- per geval), zullen worden gedragen door de opdrachtgever.

Voor opdrachten die maatwerk bevatten zal bij het verlenen van de opdracht 50% van het overeengekomen totaalbedrag in rekening worden gebracht. Het resterende bedrag zal voor oplevering worden gefactureerd. Oplevering kan plaats vinden wanneer het volledige verschuldigde bedrag voldaan is. Restitutie van het gefactureerde bedrag bij het verlenen van de opdracht is niet mogelijk, mist aan het bovengestelde protesttermijn wordt voldaan.

Teruggave

U kunt het ontvangen product zonder opgaaf van redenen binnen 3 werkdagen door het retour zenden ervan teruggeven. De producten dienen te allen tijde onbeschadigd en in de originele en onbeschadigde verpakking te worden teruggestuurd. Dit geldt niet voor producten die voor u of uw bedrijf in opdracht zijn geproduceerd (bv. maatwerk software). Maatwerkproducten welke aan de vooraf gestelde specificaties voldoen kunnen nooit worden geretourneerd. Ook software kan nooit worden geretourneerd.


Hosting, domeinregistratie & andere abonnementvormen

Domeinregistratie

Indien Scorpion Computers & Software in opdracht van een opdrachtgever een domein registreert, dan blijft dit domein eigendom van de opdrachtgever. Registratie zal in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden op naam van Scorpion Computers & Software. Wanneer op verzoek van de opdrachtgever het domein moet worden verhuisd dan zal Scorpion Computers & Software alle medewerking voor deze verhuizing leveren. Eventuele voorkomende kosten voor verhuizing van een domein zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Contractduur/Verlenging

Periode voor het hosten van website via Scorpion Computers & Software is minimaal 6 maanden. Voor de hosting van servers geldt een minimale contractduur van 12 maanden. Tenzij uit de aanbieding anders blijkt, wordt de overeenkomst automatisch met de minimumlooptijd / eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang deze niet door een der partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand voorafgaand aan de afloop van de overeenkomst wordt opgezegd. Bedraagt de eerste looptijd van de overeenkomst meer dan een jaar, dan bedraagt de verlengingsduur tevens één jaar.

Opzegging

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Scorpion Computers & Software kunnen slechts worden beëindigd tegen het einde van de periode waarvoor deze zijn aangegaan. Dit moet via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 2 maanden. Bij gebreke van tijdige opzegging worden deze contracten beschouwd alszijnde stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur waarvoor deze eerder waren aangegaan. Dit op de voorwaarden die door Scorpion Computers & Software worden gehanteerd voor soortgelijke contracten op het tijdstip van stilzwijgende verlenging.

Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren en per reguliere post te worden aangeboden. Faxen zijn eventueel ook mogelijk. Opzeggingen per email worden niet in behandeling genomen. De opzegging dient te zijn voorzien van een handtekening van de daarvoor bevoegde persoon om rechtsgeldigheid en daarmee toepassing van het Nederlands recht te garanderen.

Bij vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst vindt er geen restitutie plaats van eventueel al betaalde gelden.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt minstens 95% gemiddeld per jaar. Scorpion Computers & Software wijst haar cliënten erop, dat beperkingen of belemmeringen van haar dienstverlening kunnen optreden, die buiten de invloedsfeer van Scorpion Computers & Software liggen. Daaronder begrepen zijn in het bijzonder handelingen van derden, die niet in opdracht van Scorpion Computers & Software handelen, niet door Scorpion Computers & Software beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet evenals force majeure. Evenzo kan ook de door de cliënt benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur van invloed op de diensten van Scorpion Computers & Software zijn. Voor zover dergelijke omstandigheden van invloed zijn op de beschikbaarheid of functionaliteit van de door Scorpion Computers & Software geleverde dienst, heeft dit geen uitwerking op de contractconformiteit van de door Scorpion Computers & Software geleverde dienst.

Scorpion Computers & Software is niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt de onbereikbaarheid van de server, stroomuitval of storingen en onderhoud aan software en/of apparatuur.

Verantwoordelijkheid en gedragsregels

Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste.

 • De cliënt is ervoor verantwoordelijk, dat zijn domein(en), zijn inhouden en andere opgeslagen data geen wettelijke voorschriften noch rechten van derden schenden. Scorpion Computers & Software wijst erop dat in voorkomende gevallen - in het bijzonder bij internationale domeinen - andere nationale rechtsregelingen in acht genomen dienen te worden.
 • De cliënt verplicht zich tevens, geen domeinen of webinhouden voor bezoek aan te bieden die een extremistisch (in het bijzonder rechts-extremistisch), pornografische of commercieel-erotisch karakter hebben. Dit geldt ook, wanneer dergelijke inhouden door hyperlinks of andere links, die de cliënt op pagina´s van derden plaatst, toegankelijk worden gemaakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het up to date houden van software / websites welke geplaatst zijn op de hosting omgeving. Dit ter voorkomen van schade aan de website / applicatie en andere onderdelen welke geïnstalleerd zijn op dezelfde serveromgevingen. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door hackers. Indien kan worden nagegaan dat schade ontstaat door nalatigheid zullen de kosten aan de client worden doorbelast. Deze kosten zijn potentieel zeer hoog.
 • Ook het verzenden van spam-mails is verboden. Dit omvat in het bijzonder het verzenden van verboden en ongewenste reclame aan derden. Bij verzending van e-mails is het tevens verboden, foutieve gegevens van de afzender te vermelden of de identiteit van de afzender op enige andere wijze te versluieren. De cliënt is verplicht, bij commerciële communicatie dit oogmerk door een dienovereenkomstige opmaak van het e-mail gebruik duidelijk te maken.
 • De opdrachtgever vrijwaart Scorpion Computers & Software van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever geplaatste data. Scorpion Computers & Software is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming door de opdrachtgever wordt toegebracht is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Fair-Use policy

Voor bepaalde hosting pakketten (en tevens voor sommige andere diensten) geldt geen vaste beperking m.b.t. dataopslag of datatraffic. Hierop is echter wel een fair-use policy van toepassing. Mocht het gebruik significant afwijken van het gemiddelde gebruik zullen we je hierop attenderen. Indien hiermee niets wordt gedaan behouden wij ons het recht voor:

 • Het abonnement c.q. contract te beperken.
 • Het abonnement c.q. contract in onderling overleg te upgraden.
 • Het abonnement c.q. contract te beëindigen.

Schending

Wanneer door derden aannemelijk wordt gemaakt, dat hun rechten door de inhoud van een internetpresentie, andere op een server van Scorpion Computers & Software opgeslagen data of een domein als zodanig worden geschonden, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd, dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresenties worden geschonden, kan Scorpion Computers & Software de desbetreffende internetpagina(´s) blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen partijen betreffende de rechtsschending voortduurt.

Tevens behouden ons het recht voor websites die een bedreiging vormen voor het functioneren van Scorpion Computers & Software zonder enige kennisgeving vooraf te blokkeren en/of verwijderen. Dat ter beoordeling van Scorpion Computers & Software. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat zijn website het functioneren van Scorpion Computers & Software niet in gevaar komt. Indien de website van de opdrachtgever het functioneren van Scorpion Computers & Software verstoort en de opdrachtgever dit redelijkerwijs had kunnen vermoeden is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle gevolgschade.

Bij inhouden met een extremistisch, pornografisch of commercieel-erotisch karakter kan Scorpion Computers & Software in plaats van enkel een blokkade tevens een onmiddellijke beëindiging besluiten.

Verzendt de cliënt spam-mails, kan Scorpion Computers & Software de postvakken op de mailserver tijdelijk blokkeren. Wordt in spam-mails een internetadres genoemd of gelinkt dat door Scorpion Computers & Software wordt beheerd of waarvan de inhouden in het Scorpion Computers & Software computercentrum zijn opgeslagen, kan Scorpion Computers & Software het domein of de betreffende inhouden tijdelijk blokkeren.

De vergoedingsaanspraak van Scorpion Computers & Software blijft bestaan, zolang om voornoemde redenen een blokkering van een dienst wordt uitgevoerd.

Alle door Scorpion Computers & Software, of derden, geleden schade door schending van deze voorwaarden zal worden verhaald.


Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze webpagina en aanverwante informatie verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Gebruik webpagina

Het gebruiken en downloaden van de inhoud van deze webpagina is alleen voor het privé- en niet-commerciële gebruik toegestaan. Voorwaarde is echter dat in elke kopie naar alle auteurs- en andere eigendomsrechten van de oorspronkelijke inhoud verwezen wordt.

De inhoud van deze webpagina is auteursrechtelijk beschermd. Die mag noch veranderd noch op een andere webpagina gebruikt worden mits nadrukkelijke en schriftelijk toestemming is verschaft door de eigenaar: Scorpion Computers & Software.

Het recht op het gebruik vervalt onmiddellijk bij inbreuken op deze voorwaarden. In dit geval moet al de informatie die al gedownload is vernietigd worden.

Informatieverstrekking / Nieuwsbrief

Scorpion Computers & Software zal opdrachtgevers automatisch opnemen in de distributielijst voor informatieverschaffing. De opdrachtgever behoudt het recht om zich af te melden voor deze service waarmee deze tevens wordt uitgesloten van mogelijk noodzakelijke informatie voor zijn/haar bedrijfsvoering of marketingstrategie.

De persoongegevens die worden gebruikt voor de distributie van informatie zullen ten aller tijden met respect en integeriteit worden behandeld zoals beschreven in onze privacy policy.

Aansprakelijkheid

Voor zover deze website links naar andere webpagina's geeft, gebeurt dit alleen als dienst. Scorpion Computers & Software kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van vreemde webpagina's. Scorpion Computers & Software heeft geen enkele invloed op de vormgeving en de inhoud van de links en neemt hier uitdrukkelijk afstand van.

Scorpion Computers & Software stelt de inhoud van zijn webpagina met uitsluiting van elke aansprakelijkheid ter beschikking. Voor de juistheid, volledigheid, actualiteit alsook voor de geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoelen van de inhoud of de vrijheid van rechten van derden kan Scorpion Computers & Software niet aansprakelijk gesteld worden. Vergissingen, schrijffouten, wijzigingen e.d. zijn voorbehouden.

Het risico bij het gebruik van de inhoud van deze webpagina ligt alleen bij de gebruiker. Scorpion Computers & Software kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt echter niet voor opzet en voor een wettelijk voorgeschreven en niet afdingbare aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Wijzigingen aan de inhoud van deze webpagina of aan de daarin genoemde producten, prijzen of levermogelijkheden etc. kan Scorpion Computers & Software altijd zonder voorafgaande aankondiging aanbrengen. Voor de actualisering van de inhoud van deze webpagina bestaat geen verplichting. Wordt buiten de staat der Nederlanden de inhoud van deze webpagina bekeken, dan gebeurd dit op eigen risico. De gebruiker is voor het naleven van het nationale recht zelf verantwoordelijk. Deze bepalingen gelden in de actuele versie. Als er in de webpagina meer specifieke clausules opgenomen zijn, dan gelden die met voorrang op de algemene bindende gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en Scorpion Computers & Software te beoordelen en daarop uitspraak te doen.